Western Region Agricultural Research Center, NARO

Contact

WARC Main Campus

6-12-1 Nishifukatsu-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima 721-8514 Japan

Phone: +81-84-923-4100 (Main line)

WARC Shikoku Research Station

1-3-1 Senyu-cho, Zentsuji-shi, Kagawa 765-8508, Japan

Phone: +81-877-62-0800 (Main line)

WARC Ayabe Research Station

200 Ueno, Ueno-cho, Ayabeshi, Kyoto 623-0035, Japan

Phone: +81-773-42-0109 (Main line)

WARC Ohda Research Station

60 Yoshinaga, Ohda-shi, Shimane 694-0013, Japan

Phone: +81-854-82-0144 (Main line)

Mail form

Centers・Institutes